top of page

Allt i livet handlar om balans... och det inkluderar integritet.

Sekretess och säkerhet

Denna integritetspolicy förklarar hur Webster Body Therapy & Massage (“Webster”) behandlar information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig som individ (“personuppgifter”).

 

All behandling av personuppgifter följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär att Webster implementerar och underhåller lämpliga tekniska, säkerhets- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten eller olaglig behandling och användning, oavsiktlig förlust, förstörelse, skada, stöld eller avslöjande. Mer information om dina integritetsrättigheter finns i denna policy. Du kan också besöka  www.datainspektionen.se  för att läsa mer om dina integritetsrättigheter gällande Websters behandling av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta Webster om du har några frågor angående Websters behandling av dina uppgifter.

INTEGRITETSPOLICY

Websters behandling av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy förklarar hur Webster behandlar dina personuppgifter.

 

Webster Body Therapy, SE83090795341, behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för att all behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Hur får Webster dina personuppgifter?

Webster erhåller personuppgifter som du förser Webster med när du bland annat surfar eller kontaktar Webster via Websters webbplats, via e-post, post eller på annat sätt och/eller när du använder Websters hälsovårdstjänster, applikationer och mjukvara. Som till exempel när du bokar tid, deltar i evenemang som anordnas av Webster eller genom att söka jobb på Webster.

Webster kan komma att få dina personuppgifter från andra källor än dig själv, till exempel genom din arbetsgivare som Webster samarbetar med, genom offentligt tillgängliga register över personuppgifter (t.ex. SPAR) samt från offentliga myndigheter.

 

Vilka uppgifter behandlas?

Webster behandlar personuppgifter som tillhandahålls till Webster eller erhålls av Webster. Sådana personuppgifter kan bestå av ditt för- och efternamn, postadress och e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, personnummer (Swe: personnummer), bankinformation, dina hälsouppgifter och allmän livsstilsinformation, CV och/eller annan information som du har tillhandahållit Webster eller som på annat sätt är nödvändigt för att Webster ska kunna fullgöra Websters skyldigheter och förse dig med Websters tjänster.

Webster behandlar även dina personuppgifter i form av cookies, klickströmsdata och webbdata, se http://www.webstermassage.se/sv_SE/cookie-policy/.

 

Varför behandlar Webster dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan behandlas av Webster för att bl.a.

kommunicera med dig eller din nödkontakt, utföra Websters åtaganden och förse dig med Websters tjänster genom terapisessioner, användning av Websters mjukvara och/eller applikationer, kunna ge dig en hög servicenivå genom att till exempel svara på alla frågor du kan ha, förbättra Websters webbaserade tjänster, hantera och administrera terapisessioner, dina träningsplaner, utbildningsmöjligheter, seminarier och/eller evenemang, hantera och administrera samarbeten med arbetsgivare angående deras anställdas hälsovård,

skicka relevant information och erbjudanden om Websters aktiviteter och produkter, såsom utbildningsmöjligheter, evenemang samt nyhetsbrev, hantera och administrera din jobbansökan, använda som underlag för fakturering och redovisning, följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen, och liknande syften.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för Webster. Webster kommer därför aldrig att sälja dina personuppgifter.

 

Dina personuppgifter behandlas av Webster och Websters processorer, t ex företag som Webster samarbetar med genom IT-drift, analys, tryckning, distribution och marknadsföring. Dessa parter får dock inte behandla dina personuppgifter för något annat ändamål, förutom att tillhandahålla de tjänster som de är engagerade för att göra, och endast i enlighet med de specifika instruktioner som erhållits från Webster. Tillgång till dina personuppgifter ges endast till de individer som behöver dem för sina anställningsuppgifter.

 

Webster överför inte dina personuppgifter till länder eller parter som inte har godkänts i enlighet med gällande datasekretessbestämmelser. Webster överför inte dina personuppgifter till andra företag eller myndigheter såvida inte sådan överföring är nödvändig för att följa ett lagkrav som Webster är föremål för, för att skydda Websters eller tredje parts rättigheter och/eller för att uppfylla en skyldighet gentemot dig.

 

Hur länge sparar Webster dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att sparas av Webster längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen och/eller krävs enligt lag.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av Webster. Din begäran ska vara skriftlig, undertecknad personligen samt innehålla ditt för- och efternamn samt personnummer.

 

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära en rättelse. Du kan också begära att få dina personuppgifter raderade om de personuppgifter som Webster har erhållit inte längre behövs för något syfte och Webster enligt lag inte är skyldig att behålla dem. Du kan också ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för marknadsföringsändamål.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Webster behandla dina personuppgifter. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen som skedde före ditt återkallande.

 

Du har rätt att begära att de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till Webster överförs till en annan personuppgiftsansvarig (den så kallade rätten till dataportabilitet). Rätten är villkorad av att behandlingen kan automatiseras och att den är tekniskt möjlig.

 

Vidare har du rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som i Sverige är Datainspektionen eller dess framtida motsvarighet.

 

Du kan alltid kontakta Webster angående behandlingen av dina personuppgifter på [e-post].

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för Webster när Webster behandlar dina personuppgifter. Webster använder lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer för att hantera och säkerställa säkerheten för de personuppgifter som Webster behandlar. Tillgång till personuppgifter ges endast till de som behöver det för sina anställningsuppgifter. All behandling av personuppgifter loggas och övervakas systematiskt.

 

Webster ger professionell vägledning angående sjukvård. Webster kan då komma att behandla känsliga personuppgifter gällande hälsa som du förser Webster med i samband med ett avtal mellan dig och Webster. Webster lyder även under patientdatalagen (2008:355).

 

Uppdateringar av denna integritetspolicy.

Webster förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov. En ny version blir giltig så snart den görs tillgänglig på Websters hemsida  www.webstermassage.se .

 

Kontaktinformation.

Om du har några frågor angående Websters behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Webster på scott@webstermassage.se

bottom of page